Aydınlatma Metni

Politikalarımızla sizlerin bilgilerini en iyi şekilde ve kanunlara uygun şekilde saklıyor ve kullanıyoruz.

Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Ünvan: Kaplan Kebap
Telefon: 0216 371 5616
E-posta: info@kaplankebap.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Firma olarak, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

Hizmet veya ürün sağlama,
İletişim kurma,
Müşteri ilişkileri yönetimi,
Talep ve şikayetleri yanıtlama,
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
İş süreçlerinin yürütülmesi,
İstatistiksel analizler yapma,
Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri.
3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler çerçevesinde ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, işbirliği yaptığımız hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, yasal merciler veya yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uygun olarak toplanmaktadır. Veri toplama işlemi, sözlü, yazılı veya elektronik iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleşebilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6. Aydınlatma Metni Güncellemeleri

Bu aydınlatma metni, yürürlükteki mevzuata uygun olarak güncellenebilir. Güncellemeler hakkında bilgi almak için periyodik olarak sayfamızı ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

Bu aydınlatma metni 08.08.2023 tarihinde güncellenmiştir.